Oświadczenie w sprawie zatwierdzania podręczników religii

Dyrektor nie zatwierdza programów i podręczników do religii

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zatwierdzania programów nauczania oraz podręczników zatwierdzanych przez dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny, przypomina się, że nauczyciel religii winien przedstawić do wglądu dyrektora szkoły, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zarówno Program Nauczania jak i nadane przez w/w Komisję numery przypisane do wybranych podręczników dopuszczonych przez biskupa do użytku na terenie naszej diecezji, na podstawie których realizuje się Podstawę Programową Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach publicznych.

Wielu dyrektorów szkół powołując się na rozporządzenie MEN o programach i podręcznikach (Dz. U. 89 poz 730 z roku 2009) wymaga także od nauczycieli religii wnioskowania o dopuszczenie danego programu i podręcznika do użytku w szkole.

Informujemy wszystkich katechetów, że dyrekcja szkoły nie ma prawa zatwierdzania, bądź odrzucania programów i podręczników do nauczania religii. Taką władzę posiada jedynie Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz każdy biskup diecezjalny. Strona państwowa jest jedynie informowana o tym jakie programy i podręczniki uzyskały aprobatę władz kościelnych. Wobec tego nauczyciele religii tylko informują dyrekcję o podręcznikach, które będą stosowane w szkole.

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753).

§ 4. tego rozporządzenia brzmi następująco:

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.

Lista podręczników dopuszczonych do użytku ogólnopolskiego znajduje się na stronie www.katecheza.episkopat.pl (Biuro programowania katechezy, numery programów i podręczników). Jeśli program lub podręcznik ma jedynie zatwierdzenie diecezjalne, informacje takie znajdują się na stronach wydziałów katechetycznych kurii diecezjalnych.

Wszystkie numery i tytuły programów oraz podręczników, zatwierdzonych do użytku na terenie Diecezji Warszawsko – Praskiej na rok szkolny 2013/14 zostały umieszczone na stronie internetowej naszego wydziału w publikacji pt.:

Podręczniki do nauczania religii obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej
 

Oświadczenie w tej sprawie w dniu 04.06.2012 r. wydała również Komisja Wychowania Katolickiego:

Oświadczenie

W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył bp Marek Mendyk.
(…)

3. W związku z pojawiającymi się w niektórych placówkach oświatowych żądaniem dyrekcji, by programy nauczania religii podlegały procedurze opiniowania na poziomie szkół, Komisja przypomina wyraźny zapis § 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, że nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. Dlatego też katecheci mogą korzystać z programów i podręczników wskazanych przez miejscowe diecezje, a domaganie się jakichkolwiek opinii na temat programów i podręczników jest bezzasadne.

(…)

W imieniu Komisji,
ks. Marek Korgul
Sekretarz

 

Data publikacji: 
21.05.2013