O budowaniu relacji we wspólnocie - wielkopostny dzień skupienia w Mińsku Maz.

Wielki Post to czas przygotowania do największego święta w kościele katolickim, przygotowania do Zmartwychwstania Chrystusa, czas na refleksję i zadumę.  Warto wówczas zatrzymać się na chwilę, zastanowić nad sobą, przemyśleć najważniejsze sprawy, odpowiedzieć na pytanie, co prawdziwy chrześcijanin powinien postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu w świecie, w którym nie ma czasu na budowanie relacji z drugim człowiekiem, świecie, który pędzi do przodu w zatrważającym tempie. Brakuje człowiekowi kontaktu z innymi, bliskości, rozmowy. Mijamy się ze sobą, nie dostrzegamy przyjaznej duszy w tłumie obojętnych ludzi.

Nauczyciele z powiatu mińskiego mają jednak możliwość takiego wyciszenia się i spędzenia chwili na refleksji podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia organizowanego już  po raz ósmy przez Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim. W tym roku odbył się on 7 marca w sobotnie popołudnie. Do wygłoszenia konferencji zaproszony został przez panią dyrektor Renatę Bakułę oraz ks. Piotra Pierzchałę z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej  ks. Krzysztof Pietrzak, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach. Po przywitaniu uczestników spotkania przez ks. dyrektora Ryszarda Woźniaka prowadzący konferencję ks. Krzysztof zwrócił się do licznego grona nauczycieli. Przypomniał zebranym, jakże ważne i cenne słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że: „nasze chrześcijańskie wspólnoty winny stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie» serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego”. Dzięki temu uświadomił wszystkim uczestnikom Dnia Skupienia, jak ważna jest możliwość bycia ze sobą, wspólnej modlitwy, ponieważ tak dużo możemy czerpać od siebie wzajemnie. Modlitwa powierzchowna nie jest w stanie wypełnić życia prawdziwemu chrześcijaninowi. Możemy przecież dzięki wspólnej modlitwie pomagać sobie w odkrywaniu siebie, uczeniu się swojej drogi życiowej, swojego powołania, dzielić się sobą. Bycie razem pomaga również odkrywać autorytet miłości Chrystusa w swoim życiu, przez każdego z nas bowiem Jezus chce głosić siebie. A zgodnie z tym, co mówił ewangelista Jan, najważniejsza w życiu jest miłość.

Stworzona nauczycielom przez organizatorów Dnia Skupienia możliwość uczestniczenia w Drodze Krzyżowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, sakramencie pokuty oraz mszy świętej niewątpliwie wzbogaciły duchowo wszystkich zebranych, pomogły odnaleźć właściwą drogę do budowania relacji z innymi, zwłaszcza z młodymi ludźmi. Z kazania wygłoszonego w czasie Eucharystii w szkolnej kaplicy nauczyciele mogli wynieść jeszcze jedną cenną myśl przekazaną przez ks. Krzysztofa Pietrzaka, jak bardzo ważne jest mieć w  Niebie swojego przyjaciela, który wesprze w  każdej trudnej chwili i wymodli potrzebne nam łaski. Nie trzeba się wówczas bać wykonywania zwykłych codziennych obowiązków ani realizować wielkich życiowych wyzwań.

Wspólne rozmowy przy herbatce po mszy świętej sprzyjały lepszemu poznaniu się oraz wymianie doświadczeń, przeżyć, myśli i rozważań.

Sobotnie spotkanie nauczycieli podczas Wielkopostnego Powiatowego Dnia Skupienia dowiodło po raz kolejny, że jest to bardzo cenna i potrzebna inicjatywa, sprzyjająca budowaniu więzi pomiędzy pracownikami oświaty z różnych placówek, wzbogacaniu siebie nawzajem i wymianie doświadczeń oraz wspólnemu przeżywaniu oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. 

Małgorzata Szczęsna, polonistka

w Szkołach Salezjańskich

w Mińsku Mazowieckim

Data publikacji: 
15.03.2015